Miljö

Miljöpolicy

 

 • Grimsta Frukt & Grönt AB arbetar aktivt för att bidra till en god miljö. Det gäller att i allt tänka miljö och därigenom ständigt arbeta för en minskad miljöpåverkan.
 • Grimsta Frukt & Grönt AB följer miljölagar, förordningar och andra krav
 • Grimsta Frukt & Grönt AB ger sina medarbetare kontinuerlig information och utbildning som krävs för att förstå, ansvara och självständigt arbeta i enlighet med denna policy
 • Grimsta Frukt & Grönt AB skall i allt arbeta för att gällande villkor för att företagets KRAV-certifiering upprätthålls
 • Grimsta Frukt & Grönt AB:s vd är ansvarig för att antagen miljöpolicy efterlevs och årligen revideras

 

Miljöarbete

 

 • Företagets KRAV-certifiering innebär att kunskap om dess innebörd skall upprätthållas och genomföras
 • Förvaring av produkterna inför leverans skall ske i särskilda förbestämda lokaler/kylrum
 • Lagerkylar underhålls kontinuerligt och har enbart kylmedel av tillåten art
 • Leveranser packas i originalförpackningar så långt möjligt
 • Leveranser planeras i ”körvändor” för att minimera transportsträckorna och därmed minimera bränsleförbrukning och utsläpp
 • Transport sker i så miljövänliga fordon som möjligt för att minimera transporternas miljöpåverkan
 • Förare av transportfordonen utbildas i Eco-driving eller motsvarande
 • Returförpackningar m.m. från kunden tas om hand på förbestämt sätt
  • Returkärl rengörs för återanvändning
  • Wellpapp pressas och går till returpapper
  • Frukt och grönsaker läggs i kärl för kompostering (Sita)
 • Avfall som inte kan sorteras läggs i container som grovsopor för förbränning
 • Vid inköp av maskinell utrustning prioriteras resurssnåla och miljövänliga utrustningar
 • Ansvarig för kontroll av att beslutat miljöarbete efterlevs och årligen revideras är företagets vd.

 

Miljömål

 

 • Under 2014 skall antalet pappersfakturor minska till förmån för elektroniska fakturor.
 • Fortsatt utveckling och mätning av avfallshanteringen. Avfall skall sorteras bättre för att underlätta den miljömässigt bästa hanteringen.
 • Under 2014arbeta fram en energiplan med förslag till förändringar som kan påverka energiförbrukningen.
 • Under 2014 arbeta fram en realistisk transportplan med kartläggning av transporternas miljöpåverkan. (Utsläpp av koldioxid m.m.)

REPA 2012

Kiwa 2013